32 259 84 83 32 258 90 49 ipium@silesia.art.pl www.silesia.art.pl